Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov Platformou rozvojových organizácií – Ambrelou.

V súvislosti s nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES – všeobecné nariadenie o ochrane údajov (tzv. GDPR – General Data Protection Regulation) a zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, ktoré vstúpili do platnosti 25. mája 2018, by sme vás chceli informovať, ako spracúvame a chránime vaše osobné údaje, ak ste nám ich poskytli, a aké sú vaše práva v súvislosti s uvedeným nariadením a zákonom.

Kto sme?

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela je záujmovým združením právnických osôb zaregistrovaná pod číslom: OVVS/730/2003-TS. Zastrešuje 29 mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu a/alebo trvalo udržateľnému rozvoju doma a/alebo v zahraničí a zastupuje ich spoločné záujmy na domácej pôde i v zahraničí.

Podľa stanov je cieľom Platformy rozvojových organizácií – Ambrely:

 • byť priamym účastníkom a aktérom v oblasti rozvojovej spolupráce a zahraničnej politiky Slovenskej republiky, Európskej únie a iných inštitúcií zameraných na trvalo udržateľný rozvoj v menej rozvinutých krajinách a/alebo na Slovensku,
 • prispievať k formovaniu povedomia ľudí v Slovenskej republike k solidarite a vzájomnej pomoci a tak prispieť k riešeniu problému chudoby, neslobody a humanitárnych kríz vo svete,
 • poskytovať svojim členom možnosti pre rozvoj a profesionálny rast.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ohľadne spracovania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@ambrela.org alebo poštou na adresu Platforma rozvojových organizácií – Ambrela, Miletičova 552/7, 821 08 Bratislava.

Kedy spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame:

 • ak ste sa zúčastnili podujatia, ktoré sme organizovali,
 • ak ste sa zúčastnili kampane, ktorú sme zorganizovali,
 • ak ste sa zapojili do súťaže, ktorú sme zorganizovali,
 • ak ste sa zapojili do nášho prieskumu,
 • ak ste s nami uzatvorili zmluvu,
 • ak ste nás podporili finančne priamo alebo iný darovací portál,,
 • ak ste sa stali členom Klubu priateľov Ambrely,
 • ak ste sa na nás obrátili prostredníctvom e-mailu,
 • ak ste navštívili našu webovú stránku,
 • ak ste sa prihlásili k odberu nášho newslettra.

Vo väčšine prípadov ste nám poskytli svoje osobné údaje a súhlas s ich spracovaní vy sami, napríklad zapísaním sa do prezenčnej listiny na našom podujatí, prihlásením príspevku do našej súťaže alebo pri inej príležitosti.

Aké osobné údaje spracúvame?

 • Vo väčšine prípadov spracúvame vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu. 
 • V niektorých prípadoch spracúvame aj vaše telefónne číslo, adresu vášho trvalého pobytu, prípadne pracovné kontaktné údaje. Sú to bežné informácie, ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie.
 • Ak ste s nami uzatvorili zmluvu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v zmluve.

Aké cookies používame na našej webovej stránke?

Na našej webovej stránke používame dva typy súborov cookies, ktoré nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky:

1. tzv. povinné cookies – sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky,

2. tzv. štatistické súbory cookies  na meranie návštevnosti našej webovej stránky (Google Analytics) – zaznamenávajú, ako dlho sa na našej webovej stránke zdržíte a ktoré stránky si prechádzate, aby sme vedeli, o aké informácie máte záujem a mohli sme jej obsah podľa toho prispôsobovať.

Naša webová stránka sa dá používať aj v režime, ktorý cookies nepovoľuje. Ten si môžete nastaviť vo svojom prehliadači. V tomto prípade môže byť však funkčnosť našej webovej stránky obmedzená.     

Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje?

 • Informovanie o našich aktivitách prostredníctvom newslettrov elektronicky a/alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám poslali. V každom nami zaslanom newslettri je možnosť odhlásiť sa z jeho odoberania.
 • Komunikácia s našimi donormi, podporovateľmi, darcami alebo ľuďmi, ktorí majú záujem o našu činnosť, alebo ktorých sme na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí grantu povinní o našich aktivitách informovať.
 • Správa našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov na základe testovaní a analýz dát čo najefektívnejšie
 • Ak ste s nami v zmluvnom vzťahu (napr. ak ste s nami uzatvorili dohodu o dobrovoľníckej činnosti, vykonaní práce a pod.), používame vaše osobné údaje uvedené v zmluve za účelom jej napĺňania.

Na základe akého právneho základu spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame najmä na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili.

V prípade, že ste sa zúčastnili našich aktivít alebo ste ich podporili a týmto spôsobom ste vyjadrili podporu našim aktivitám, pokladáme za náš oprávnený záujem informovať vás o tom, čo robíme.

Náš oprávnený záujem odvodzujeme aj z účelu existencie nášho záujmového združenia, ktoré pracuje pre všeobecné hodnoty ako je sociálna spravodlivosť, rovnoprávnosť, 

univerzálne bratstvo, rešpektovanie ľudských práv a šírenie demokracie. Informovanie verejnosti o problémoch a témach, ktoré riešime, preto považujeme za náš oprávnený záujem.

V prípade, že máte s Ambrelou uzatvorenú zmluvu (napr. dohodu o vykonaní práce), vaše údaje spracúvame na základe zmluvy.

Aká je doba spracovania vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania.

Ako zabezpečujeme a chránime vaše osobné údaje?

Osobné údaje, ktorými disponujeme, chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Súbory, ktoré obsahujú vaše osobné údaje, sú chránené heslom, má k nim prístup obmedzený počet pracovníkov a spolupracovníkov Ambrely, ktorí boli preškolení o spôsobe, ako s nimi zaobchádzať a ako ich chrániť. Zároveň sa zaviazali dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch.

Akým tretím stranám poskytujeme vaše osobné údaje?

Na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad na vedenie databázy kontaktov, rozposielanie

hromadnej e-mailovej komunikácie) používame na to určené produkty a služby ďalších

spoločností. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi.

Ide o profesionálne spoločnosti, ktoré ochránia osobné údaje na najvyššej úrovni.

Sú nimi:

Mailchmp

Google Analytics

Darujme.sk

Kde spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr. Google) môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín mimo Európskej únie.

Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov?

 • Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. V tomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktorými disponujeme, z databáz, ktoré prevádzkujeme my a naši spracovatelia. Urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.
 • Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.
 • Máte právo požiadať nás o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. My vám lehote 30 pracovných dní doložíme, aké vaše údaje spracúvame.
 • Ak chcete od nás vaše osobné údaje vziať a preniesť ich k inému subjektu, údaje, ktoré o vás máme, vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte do 30 dní.
 • Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na účel oprávneného záujmu.
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie vašich osobných údajov. So svojou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Bude veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najskôr na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime.

Ak si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť, pošlite nám, prosím, e-mail na info@ambrela.org, alebo list na adresu Platforma rozvojových organizácií – Ambrela, Miletičova 552/7, 821 08 Bratislava.

Prosíme, berte na vedomie, že pred tým, ako vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať vás o doplnenie údajov a informácií. Posledná aktualizácia týchto informácií 15.10.2019.